การประชุมสภาวิสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 


                                 การประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

                                
                                    การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559