แถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง

แนวนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านโป่งจะยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลให้เกิดความตะหนักร่วมกันในปัญหา และความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา นำไปสู่ความร่วมมืออย่างจริงจัง ระหว่างฝ่ายการเมือง ฝ่ายพนักงานประจำ กลุ่มองค์กรเอกชน ประชาชน เพื่อสร้างประชาคมในเขตเทศบาลให้เข้มแข็ง 

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และการพัฒนาในทุกด้านอย่างสอดคล้องกันตามความเหมาะสมของท้องถิ่น มุ่งเน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือการยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” เป็นสำคัญอันหมายถึงการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมายของการพัฒนา นอกจากนี้การบริหารของเทศบาลเมืองบ้านโป่งให้ความสำคัญกับการทำงานในเชิงบูรณาการ ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากความต้องการของหลายฝ่าย ทั้งภาคประชาชน ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังต่อไปนี้

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
1. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับของประชาชน
2. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลัก ส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลและยกระดับให้มีความรู้ความสามารถ สร้างเสริมประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ
2. จัดให้มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ
4. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาแก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
5. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
6. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายให้กับประชาชนและชุมชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ปรับปรุงถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร
2. ปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาล
4. บำรุงดูแลรักษาไฟฟ้าริมถนนให้เพียงพอ พร้อมขยายเขตไฟฟ้าเข้าในชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามในพื้นที่สาธารณะ อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการต่างๆ
6. วางระบบการจราจรในเขตเมืองให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น

นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสาธารณสุข โดยเน้นยุทธศาสตร์การบริการเชิงรุกในการป้องกันรักษา และส่งเสริมอนามัย
2. สนับสนุนกองทุนหลักประกันคุณภาพ
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุข
4. พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง และจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม
5. เฝ้าระวัง รักษา บำบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพดีตลอดไป

นโยบายด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
3. ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชนตามกลุ่มสนใจ
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อแนะนำร้านอาหารที่อร่อย ตลอดจนประเพณีท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตและพื้นที่ใกล้เคียง

นโยบายด้านสังคม
1. จัดตั้งชุมชนให้คลอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลและร่วมกันพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
2. ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกระดับ
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกลุ่มองค์กรชุมชนอื่นๆ